Fra 1.januar 2023 ble reglene for bedriftshelsetjeneste endret, og alle bedrifter som har krav om godkjent bedriftshelsetjeneste har nå mottatt brev fra Arbeidstilsynet med informasjon. Regelverksendringen medfører ingen endring i hvilke bedrifter som har plikt til å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste, men BHT sin rolle og mandat er blitt tydeligere.

Se hvilke bransjer som har plikt til å knytte til seg bedriftshelsetjeneste

Bakgrunnen for lovendringen

På Arbeidstilsynet sin nettside opplyses det at bakgrunnen for lovendringen er at en bredt sammensatt ekspertgruppe konkluderte med at bedriftshelseordningen ikke fungerte helt i henhold til intensjonen. Over en fireårs periode har Arbeidstilsynet kontrollert og avdekket at 21% av bedriftene med lovpålegg om BHT, ikke har dette, samt at 39% mangler en tilfredsstillende plan for BHTs bistand.

Hva betyr lovendringen?

En bedriftshelsetjeneste skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og er en fagkyndig og rådgivende tjeneste.

Regelverksendringen betyr at bedriftshelsetjenestens rolle og mandat blir enda tydeligere, og det vektlegges at bedriftshelsetjenesten først og fremst skal bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. Tjenestene som BHT leverer skal ta utgangspunkt i risikoforhold i virksomheten som har betydning for de ansattes arbeidshelse. De tjenestene BHT gir til virksomhetene som ikke er knyttet til risikoforhold, regnes som tilleggstjenester.

En viktig endring er i tillegg at alle ansatte i bedriftshelsetjenestene skal gjennomføre en obligatorisk opplæring.

Les hvordan Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn